Ons blog

Rijdende Rechter

De onderwerpen die bij het programma De Rijdende Rechter aan de orde komen, gaan niet zelden over het burenrecht. Onduidelijke afspraken blijken dan de oorzaak van burenruzies

Geen handtekening kunnen zetten? Dement? In coma?

Het kan gebeuren dat u niet meer zelf kunt beslissen. In het geval van dementie, coma of vanwege lichamelijke oorzaken kan het zijn dat u geen beslissingen kunt nemen of niet uw handtekening kunt zetten. Als u zelf niets regelt, zal bij de kantonrechter bewind over uw vermogen moeten worden aangevraagd. Dan is duidelijk wie uw belangen mogen behartigen. U kunt ook zonder de rechter de regie pakken. Met een zogenaamd levenstestament regelt u zelf wie uw zaken gaan behartigen. U bepaalt onder andere wat de bevoegdheden van de gemachtigde zijn en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Mag de gemachtigde alles doen of stelt u grenzen of geeft u aanwijzingen?

Oversluiten hypotheek

Als u in het verleden een huis heeft gekocht met een financiering van een bank is er zeer waarschijnlijk een hypotheekrecht voor de bank gevestigd. Uw huis is daardoor bezwaard met hypotheek en dat is zichtbaar in het Kadaster.

Koningsdag (donderdag 27 april 2023) zijn onze kantoren gesloten

Koningsdag (donderdag 27 april 2023) zijn onze kantoren gesloten.

Uw kind onterven? Ja of nee?

Als u komt te overlijden en u heeft kinderen, dan erven de kinderen altijd iets op grond van de wet. Een deel van uw geld en een deel van uw bezittingen en schulden. Als u getrouwd bent, dan krijgen de kinderen dat meestal nadat ook uw partner is overleden.

Wij wensen u fijne Paasdagen !

Huis kopen met hulp ouders?

Ouders kunnen kinderen financiële hulp geven bij de koop van hun (eerste) huis.

na-corona-hoe-zit-het-met-de-algemene-ledenvergadering-bij-een-vereniging

Na corona: hoe zit het met de algemene ledenvergadering bij een vereniging?

De voetbalclub, de tennisvereniging, de biljartclub en de carnavalsvereniging: dat zijn meestal verenigingen. Een vereniging is een zogenaamde rechtspersoon van en voor de leden. De vereniging heeft een bepaald doel, minimaal twee leden en een bestuur maar ook een ledenvergadering. De ledenvergadering komt minimaal één keer per jaar bijeen en vormt als het ware het hoogste beslisorgaan. Een agenda is verplicht, leden moeten worden opgeroepen, kunnen hun zegje doen en hebben ook allemaal stemrecht. Zoals de regels nu zijn moet de ledenvergadering fysiek - op een locatie - worden gehouden. De vergadering kan op dit moment wel deels digitaal, omdat de leden digitaal kunnen stemmen als dat technisch mogelijk is.

Twintig jaar nieuw erfrecht!

Het wordt nog het nieuwe erfrecht genoemd, maar inmiddels is het alweer twintig jaar geleden dat het erfrecht drastisch is gewijzigd.

Wat is er onder meer gewijzigd?

Uitgaande van het geval van een situatie met een echtpaar met twee kinderen speelt het volgende.