WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Notarissen zijn verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten. Deze onderzoeksplicht is opgenomen in de Wwft en geldt sinds 1 augustus 2008. De achtergrond van de regelgeving is gelegen in Europese richtlijnen om witwaspraktijken te bestrijden en de financiering van terrorisme tegen te gaan.  Onderdeel van het cliëntenonderzoek is de identificatie van de cliënt, zijn vertegenwoordiger en onder omstandigheden de uiteindelijke belanghebbende bij de transactie en het vaststellen of de client een zogenaamde politiek prominente persoon is.

Identificatie natuurlijk persoon en verificatie

De identiteit van een natuurlijke persoon wordt vastgesteld door de overlegging van één van de volgende documenten, waarvan een scan gemaakt wordt door ons kantoor:

 • een geldig paspoort;
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de EU en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van de houder;
 • een geldig Nederlands rijbewijs;
 • een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van houder;
 • een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen;
 • een vreemdelingendocument, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

De identiteit wordt vervolgens geverifieerd.

Identificatie rechtspersoon en uiteindelijk belanghebbende

De identificatie van Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen geschiedt door middel van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van deze rechtspersonen.

Naast de identificatie moet onderzoek worden gedaan naar onder meer de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de bij de dienstverlening betrokken waarden of zaken. Ook wordt onderzocht wie (welke natuurlijke persoon) de uiteindelijk belanghebbende is bij de rechtspersoon (‘Ultimate beneficial owner’ ofwel UBO). De uiteindelijk belanghebbende is de partij die meer dan 25% van het kapitaal bezit of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen of de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen. Een zakelijke relatie blijft aan een voortdurende controle onderhevig.

Ongebruikelijke transactie

Wanneer de cliënt een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, zijn wij ook verplicht om dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is ons niet toegestaan de cliënt van deze melding op de hoogte te brengen.

Politiek prominente persoon

Een notaris is ook verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme vast te stellen of de bij een transactie betrokken persoon een politiek prominente functie heeft.

Wat is een politiek prominente persoon?

Iemand met een van de volgende functies:

 • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • parlementslid of lid van een daarmee vergelijkbaar wetgevend orgaan;
 • lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
 • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen in principe geen beroep openstaat;
 • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge legerofficier;
 • lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuursorgaan van een overheidsbedrijf;
 • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ook de volgende familieleden of naaste geassocieerden van een politiek prominent persoon worden als een politiek prominente persoon gezien:

 • de echtgenoot of echtgenote;
 • een partner die als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;

de kinderen en hun echtgenoten of partners;

 • de ouders;
 • personen die een nauwe zakelijke relatie hebben met een politiek prominente persoon.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de door de overheid verlangde strikte naleving van deze regelgeving en stellen uw medewerking zeer op prijs.    

Versie maart 2019.