2 april 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting?

Op 1 juli 2021 wordt de wet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht.

Met deze wet wil de overheid het bestuur en het toezicht op het bestuur bij onder meer verenigingen en stichtingen duidelijker regelen.

Belangrijke wijzigingen

Een paar belangrijke punten die de wet wijzigt zijn de volgende:

  • tegenstrijdig belangregeling: als een bestuurder bij het nemen van een besluit een belang heeft dat strijdig is met het belang van de betreffende vereniging of stichting bepaalt de wet vanaf 1 juli 2021 dat die bestuurder niet deel mag nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht (als die er is) het besluit. Is er geen Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht dan dient bij een vereniging de algemene ledenvergadering het besluit te nemen en geldt bij de stichting dat het bestuur wel het besluit kan nemen, maar het bestuur dient dan schriftelijk de overwegingen vast te leggen die aan het besluit ten grondslag liggen. Eventueel kunnen de statuten dit anders regelen. De bestuurder blijft wel vertegenwoordigingsbevoegd;
  • belet en ontstentenis: in de statuten van een vereniging of stichting moet voortaan een regeling zijn opgenomen voor ontstentenis of belet van alle bestuurders (en commissarissen). ‘Ontstentenis’ houdt in dat de bestuurder is afgetreden of ontslagen is. ‘Belet’ is niet exact in de wet gedefinieerd, maar gaat over de situatie dat een bestuurder langdurig ziek is, afwezig is of geschorst is. In de statuten moet geregeld worden wie dan een beslissing kan/mag nemen.
  •  aansprakelijkheid in faillissement: als een bestuurder zijn taak ‘onbehoorlijk’ heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen.

Moeten de statuten aangepast worden?

Als de statuten nu bepalen dat in geval van eentegenstrijdig belang de vereniging of stichting door een ander dan de bestuurder(s) wordt vertegenwoordigd, kan op die regeling na het in werking treden van de wet geen beroep meer worden gedaan. Omdat dit voortvloeit uit de wet is het wijzigen van de statuten op dit punt niet noodzakelijk. Wel wordt aangeraden dit aan te passen in de statuten om misverstanden ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid te vermijden.

Als de statuten geen (juiste) ontstentenis of belet regeling kennen, bepaalt de wet dat bij de eerstvolgende statutenwijziging de statuten op dit punt in lijn met de wet gebracht moeten worden. Hiervoor is echter geen ‘deadline’ bepaald.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact